|

Enduring Joy

🌱💪🌊
The happiness brought by things outside the body and others are short-lived; the happiness brought by the growth and renewal within oneself is lasting and deep.
//
身外之物以及别人带来的快乐,皆是短暂易逝的快乐;自己内在的成长和更新带来的快乐,皆是持久深沉的快乐。
Shēnwàizhīwù yǐjí biérén dài lái de kuàilè, jiē shì duǎnzàn yì shì de kuàilè; zìjǐ nèizài de chéngzhǎng hé gēngxīn dài lái de kuàilè, jiē shì chíjiǔ shēnchén de kuàilè.
//
Thân ngoại chi vật dĩ cập biệt nhân đái lai đích khoái nhạc, giai thị đoản tạm dịch thệ đích khoái nhạc; tự kỷ nội tại đích thành trường hòa canh tân đái lai đích khoái nhạc, giai thị trì cửu thâm trầm đích khoái nhạc.
//
Hạnh phúc do vật ngoài thân và người khác mang lại là hạnh phúc ngắn ngủi; hạnh phúc do sự trưởng thành và đổi mới bên trong mang lại đều là hạnh phúc lâu dài và sâu sắc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *