|

Living Without Regrets

💁‍♀️💔💖
From today on, be a difficult person, have fun to throw it back to the nasty person’s face, talk openly to the person you like. I’d rather live a few years less, I just want to be a little bit happier.
//
从今天开始,做个难相处的人,尽情尽兴的给讨厌的人甩脸子,光明正大给喜欢的人说情话,情愿少活几年,只想痛快一点。
Cóng jīntiān kāishǐ, zuò gè nàn xiāngchǔ de rén, jìnqíng jìnxìng de gěi tǎoyàn de rén shuǎi liǎnzi, guāngmíngzhèngdà gěi xǐhuān de rén shuō qínghuà, qíngyuàn shǎo huó jǐ nián, zhǐ xiǎng tòngkuài yīdiǎn.
//
Tòng kim thiên khai thủy, tố cá nan tương xử đích nhân, tận tình tận hưng đích cấp thảo yếm đích nhân súy kiểm tử, quang minh chính đại cấp hỉ hoan đích nhân thuyết tình thoại, tình nguyện thiếu hoạt kỷ niên, chích tưởng thống khoái nhất điểm.
//
Từ hôm nay hãy làm người khó ưa, tận tình tận hứng tát thẳng vào mặt kẻ đáng ghét, quang minh chính đại thổ lộ với người mình thích, tình nguyện sống ít đi vài năm, chỉ muốn thống khoái một chút.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *