|

Work Environment

🏢🏡💆‍♂️
The environment can really affect human health. For example, I often have headache, backache and neck pain in the office, but it doesn’t hurt when I get home and lie down.
//
环境真的能影响人类的身体状况, 比如我在办公室就经常头疼, 腰疼, 脖子疼, 但是一回到家躺着就不疼了。
Huánjìng zhēn de néng yǐngxiǎng rénlèi de shēntǐ zhuàngkuàng, bǐrú wǒ zài bàngōngshì jiù jīngcháng tóuténg, yāoténg, bózi téng, dànshì yī huí dàojiā tǎngzhe jiù bù téngle.
//
Hoàn cảnh chân đích năng ảnh hưởng nhân loại đích thân thể trạng huống, bỉ như ngã tại bạn công thất tựu kinh thường đầu đông, yêu đông, bột tử đông, đãn thị nhất hồi đáo gia thảng trứ tựu bất đông liễu.
//
Hoàn cảnh thật có thể ảnh hưởng đến tình trạng thể chất của con người. Ví dụ, tôi thường bị đau đầu, đau lưng và mỏi cổ khi ở văn phòng, nhưng tôi không cảm thấy đau khi về nhà và nằm xuống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *