|

Emotional Balance

🌟💪😌
In a lifetime, what needs to be controlled is desire, what needs to be improved is ability, and what needs to be dealt with is all kinds of bad emotions.
//
人一辈子,需要节制的是欲望,需要提高的是能力,需要对付的是自己的各种不良情绪。
Rén yībèizi, xūyào jiézhì de shì yùwàng, xūyào tígāo de shì nénglì, xūyào duìfù de shì zìjǐ de gè zhǒng bùliáng qíngxù.
//
Nhân nhất bối tử, nhu yếu tiết chế đích thị dục vọng, nhu yếu đề cao đích thị năng lực, nhu yếu đối phó đích thị tự kỷ đích các chủng bất lương tình tự.
//
Trong cuộc đời, thứ cần kiểm soát là ham muốn, thứ cần cải thiện là năng lực, thứ cần xử lý là các loại cảm xúc xấu của bản thân.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *