|

Excessive Praise

🙃💬
Isn’t excessive praise also a misunderstanding? Like excessive criticism. Life is full of misunderstandings.
//
过度的表扬不也是一种误解吗?和过分的批评一样。人生充满误解。
Guòdù de biǎoyáng bù yěshì yī zhǒng wùjiě ma? Hé guòfèn de pīpíng yīyàng. Rénshēng chōngmǎn wùjiě.
//
Quá độ đích biểu dương bất dã thị nhất chủng ngộ giải mạ? Hòa quá phân đích phê bình nhất dạng. nhân sinh sung mãn ngộ giải.
//
Không phải khen ngợi quá đáng cũng là hiểu lầm sao? Cũng giống như chỉ trích quá mức vậy. Cuộc sống đầy những hiểu lầm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *