| |

Kindness

🙏🚶‍♂️
Treating people well is cultivation, being alone is character.
//
待人友善是修养 独来独往是性格。
Dàirén yǒushàn shì xiūyǎng dú lái dú wǎng shì xìnggé.
//
Đãi nhân hữu thiện thị tu dưỡng độc lai độc vãng thị tính cách.
//
Đối xử với mọi người thân thiện là tu dưỡng, độc lai độc vãng là tính cách.

P.s.: Picture taken in Maerkang (Barkam), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *