| |

Adventure

🌍🔍🤹‍♂️
Perhaps it’s not the world that’s boring, but you and I haven’t found an interesting way to live.
//
也许无趣的不是这个世界,而是你我还没找到有趣的活法。
Yěxǔ wúqù de bùshì zhège shìjiè, ér shì nǐ wǒ hái méi zhǎodào yǒuqù de huó fǎ.
//
Dã hứa vô thú đích bất thị giá cá thế giới, nhi thị nhĩ ngã hoàn một hoa đáo hữu thú đích hoạt pháp.
//
Có lẽ không phải thế giới này không thú vị, mà là bạn và ta còn chưa tìm được cách sống thú vị.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *