|

A World Full Of Noise

🗣️👂🌍
We always talk too much and listen too little, resulting in a world full of noise.
//
我们总是说话太多,聆听太少,结果害这个世界充满噪声和杂讯。
Wǒmen zǒng shì shuōhuà tài duō, língtīng tài shǎo, jiéguǒ hài zhège shìjiè chōngmǎn zàoshēng hé zá xùn.
//
Ngã môn tổng thị thuyết thoại thái đa, linh thính thái thiếu, kết quả hại giá cá thế giới sung mãn táo thanh hòa tạp tấn.
//
Chúng ta luôn nói quá nhiều và nghe quá ít, dẫn đến một thế giới đầy tạp âm và ồn ào.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *