|

Unique Year

🌟🍀💫
You need to know that ABAB years like 2020 only appear once every 101 years. You will be super super super lucky this year!
//
要知道像2020这样ABAB的年份 每隔101年才会出现一次,这一年里你一定会超级超级超级幸运!
Yào zhīdào xiàng 2020 zhèyàng ABAB de niánfèn měi gé 101 nián cái huì chūxiàn yīcì, zhè yī nián lǐ nǐ yīdìng huì chāojí chāojí chāojí xìngyùn!
//
Yếu tri đạo tượng 2020 giá dạng abab đích niên phân mỗi cách 101 niên tài hội xuất hiện nhất thứ, giá nhất niên lý nhĩ nhất định hội siêu cấp siêu cấp siêu cấp hạnh vận!
//
Phải biết rằng năm kiểu ABAB chẳng hạn như năm 2020 cách mỗi 101 năm mới có thể xuất hiện một lần, năm nay bạn nhất định sẽ siêu siêu siêu may mắn!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *