|

JUNE 2, 2021

Đây là thời đại của nô lệ, chúng ta không cẩn thận trở thành nô lệ của tiền bạc, nô lệ của công việc, nô lệ của tình yêu, nô lệ của trẻ em. (Chu Đức Dung)
//
这是一个奴隶的时代,我们一不小心就成了金钱的奴隶,工作的奴隶,爱情的奴隶,孩子的奴隶。 —— 朱德庸
Zhè shì yīgè núlì de shídài, wǒmen yī bù xiǎoxīn jiù chéngle jīnqián de núlì, gōngzuò de núlì, àiqíng de núlì, háizi de núlì. —— Zhūdé yōng
//
This is an age of slaves. We accidentally become slaves of money, work, love and children. (Zhu Deyong)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *