You are currently viewing JUNE 2, 2021

JUNE 2, 2021

Đây là thời đại của nô lệ, chúng ta không cẩn thận trở thành nô lệ của tiền bạc, nô lệ của công việc, nô lệ của tình yêu, nô lệ của trẻ em. (Chu Đức Dung)
//
这是一个奴隶的时代,我们一不小心就成了金钱的奴隶,工作的奴隶,爱情的奴隶,孩子的奴隶。
//
This is an age of slaves. We accidentally become slaves of money, work, love and children.

Leave a Reply