In spring's embrace, the breeze takes flight, Alone, into mountains, I find my sight. Captivated by a tree's floral sight, Forgetting city's call, lost in nature's might.
|

Spring Scene

🌿🌸🏞️
In spring’s embrace, the breeze takes flight,
Alone, into mountains, I find my sight.
Captivated by a tree’s floral sight,
Forgetting city’s call, lost in nature’s might.
//
浩荡春风吹起,
独自深入空山。
贪看一树花色,
忘了回城上班。 ​​​
Hàodàng chūnfēng chuī qǐ,
Dúzì shēnrù kōngshān.
Tān kàn yī shù huāsè,
Wàngle huí chéng shàngbān.
//
Hạo đãng xuân phong xuy khởi,
Độc tự thâm nhập không sơn.
Tham khán nhất thụ hoa sắc,
Vong liễu hồi thành thượng ban. ​​​
//
Gió xuân lớn thổi qua,
Lẻ loi vào núi xa.
Đắm chìm trong sắc hoa,
Quên cả lối về nhà.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *