| |

Quality Girl

📚✈️🌹
Be a quality girl: Read, travel, sleep and rise early, radiate beauty and elegance, and empower yourself with independence.
//
做一个有质感的女孩:读书旅游,早睡早起,美丽典雅,自强独立。
Zuò yīgè yǒu zhìgǎn de nǚhái: Dúshū lǚyóu, zǎo shuì zǎoqǐ, měilì diǎnyǎ, zìqiáng dúlì.
//
Tố nhất cá hữu chất cảm đích nữ hài: Độc thư lữ du, tảo thụy tảo khởi, mỹ lệ điển nhã, tự cường độc lập.
//
Hãy làm một cô gái có khí chất: Đọc nhiều sách, đi du lịch thật nhiều, ngủ sớm dậy sớm, xinh đẹp tự tin, độc lập tư tưởng.

P.s.: Picture taken in Ho Citadel, Thanh Hoa, Vietnam in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *