|

I Always Thought That This Year’s Economy Was Not Good

I always thought that this year’s economy was not good, until I saw everyone snapping up the iPhone 14, only to find out that it was just my economy that was not good.
//
我一直以为今年经济不太行, 直到看见大家抢购iPhone14的样子, 才发现原来只是我的经济不行。
Wǒ yīzhí yǐwéi jīnnián jīngjì bú tàixíng, zhídào kànjiàn dàjiā qiǎnggòu iPhone14 de yàngzi, cái fāxiàn yuánlái zhǐshì wǒ de jīngjì bú xíng.
//
Tôi luôn nghĩ rằng nền kinh tế năm nay không được tốt, cho đến khi tôi thấy mọi người tranh mua iPhone 14 mới nhận ra rằng chỉ có kinh tế của tôi là không ổn.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *