Some people, when they gather for a meal or chat, only focus on others' faults. In reality, criticizing others' faults reveals one's own shortcomings.
|

Mirror Of Criticism

🙏💭🌟
Some people, when they gather for a meal or chat, only focus on others’ faults. In reality, criticizing others’ faults reveals one’s own shortcomings. Because bodhisattvas see all beings as bodhisattvas, Buddhas see all beings as Buddhas, and ordinary beings see all beings as ordinary beings. Those with strong anger and hatred perceive others as objects of their anger. This is a general rule. — Khenpo Sodargye
//
有些人只要在一起吃饭、聊天,就说别人的过失。其实,说别人的过失,说明自己是有过失的人,因为菩萨看众生都是菩萨,佛看众生都是佛,凡夫看众生都是凡夫,嗔恨心特别严重的人看到别人都是可嗔的对境, 这是一般的规律。 ——索达吉堪布 ​​​
Yǒuxiē rén zhǐyào zài yīqǐ chīfàn, liáotiān, jiù shuō biérén de guòshī. Qíshí, shuō biérén de guòshī, shuōmíng zìjǐ shì yǒu guòshī de rén, yīnwèi púsà kàn zhòngshēng dōu shì púsà, fú kàn zhòngshēng dōu shì fú, fánfū kàn zhòngshēng dōu shì fánfū, chēn hèn xīn tèbié yánzhòng de rén kàn dào biérén dōu shì kě chēn de duì jìng, zhè shì yībān de guīlǜ. ——Suǒ dá jí Kānbù ​​​
//
Hữu ta nhân chích yếu tại nhất khởi cật phạn, liêu thiên, tựu thuyết biệt nhân đích quá thất. Kỳ thực, thuyết biệt nhân đích quá thất, thuyết minh tự kỷ thị hữu quá thất đích nhân, nhân vi bồ tát khán chúng sinh đô thị bồ tát, Phật khán chúng sinh đô thị Phật, phàm phu khán chúng sinh đô thị phàm phu, sân hận tâm đặc biệt nghiêm trọng đích nhân khán đáo biệt nhân đô thị khả sân đích đối cảnh, giá thị nhất bàn đích quy luật. —— Tác đạt cát Kham bố
//
Có những người chỉ cần cùng nhau ăn uống, trò chuyện, là lại bàn tán về lỗi lầm của người khác. Thực ra, khi chỉ trích lỗi lầm của người khác, đó chính là bày tỏ bản thân mình cũng có lỗi lầm, bởi vì Bồ Tát nhìn thấy mọi người đều là Bồ Tát, Phật nhìn thấy mọi người đều là Phật, phàm phu nhìn thấy mọi người đều là phàm phu, người có tâm sân hận thường thấy mọi người đều là đối tượng của sự căm phẫn, đó là một quy luật phổ biến. — Khenpo Sodargye

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *