| |

Embrace Simplicity

🔍😰
Those who frequently complicate things are often afraid that most things are actually quite simple.
//
那些经常把事情复杂化的人常常害怕大多数事情真的很简单。
Nàxiē jīngcháng bǎ shìqíng fùzá huà de rén chángcháng hàipà dà duōshù shìqíng zhēn de hěn jiǎndān.
//
Na ta kinh thường bả sự tình phục tạp hóa đích nhân thường thường hại phạ đại đa số sự tình chân đích ngận giản đan.
//
Những người thường xuyên phức tạp hóa mọi thứ thường sợ rằng hầu hết mọi thứ thực sự đơn giản.

P.s.: Picture taken in Mai Chau, Hoa Binh, Vietnam in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *