|

As Usual, Like + Comment

As usual, like + comment, I will randomly select one of those who like it to give me an iPhone 14.
//
老规矩,点赞+评论,我会从点赞的人里,随机抽一位赠送我iPhone14一部。
Lǎo guījǔ, diǎn zàn +pínglùn, wǒ huì cóng diǎn zàn de rén lǐ, suíjī chōu yī wèi zèngsòng wǒ iPhone14 yī bù.
//
Thể lệ cũ, like + comment, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một người trong số các lượt like để bạn tặng cho mình một chiếc iPhone 14.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *