|

iPhone 14

📱💸
You spend 10,000 to buy an iPhone 14, you can only play with your phone, you spend 10,000 to buy an iPhone 14 for me, and you can hold me and play iPhone 14 at the same time.
//
你花一万买个iphone14,你只能抱着手机玩,你花一万给我买个iphone14,你可以一边抱着我,一边玩iphone14。
Nǐ huā yī wàn mǎi gè iphone14, nǐ zhǐ néng bào zhuó shǒujī wán, nǐ huā yī wàn gěi wǒ mǎi gè iphone14, nǐ kěyǐ yībiān bàozhe wǒ, yībiān wán iphone14.
//
Nhĩ hoa nhất vạn mãi cá iphone14, nhĩ chích năng bão trứ thủ cơ ngoạn, nhĩ hoa nhất vạn cấp ngã mãi cá iphone14, nhĩ khả dĩ nhất biên bão trứ ngã, nhất biên ngoạn iphone14.
//
Bạn chi 30 triệu để mua một chiếc iPhone 14, bạn chỉ có thể ôm điện thoại di động chơi, bạn chi 30 triệu để mua cho tôi một iPhone 14, bạn có thể ôm tôi trong khi chơi iPhone 14.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *