|

Childhood Illusions

🎶♟️📚🎨📜🍷🌺🍚🛢️🍶🍵
When I was a child, I thought that life was all about music, chess, calligraphy, painting, poetry, wine, flowers. When I grew up, I discovered that life was in fact about firewood, rice, oil, salt, sauce, vinegar, tea.
//
小时候,以为人生就是琴棋书画诗酒花,长大后才发现,是柴米油盐酱醋茶。
Xiǎoshíhòu, yǐwéi rénshēng jiùshì qín qí shūhuà shī jiǔhuā, zhǎng dà hòu cái fāxiàn, shì cháimǐyóuyán jiàng cù chá.
//
Tiểu thì hậu, dĩ vi nhân sinh tựu thị cầm kỳ thư họa thi tửu hoa, trường đại hậu tài phát hiện, thị sài mễ du diêm tương thố trà.
//
Khi còn nhỏ cứ nghĩ đời là cầm kỳ thư họa thi tửu hoa. Lớn lên mới biết đời là củi gạo dầu muối tương giấm trà.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *