|

Goal Setting

🌍🌟🎯
We like to set goals because they give us a feeling of control. But control is an illusion, because sometimes the earth moves, and we have to deal with wherever we end up, whether it’s on solid ground or not.
//
我们喜欢设定目标,因为它们给了我们一种控制感,但控制是一种错觉,因为有时地球会移动,我们必须处理我们最终到达的地方,无论它是否在坚实的地面上。
Wǒmen xǐhuān shè dìng mùbiāo, yīnwèi tāmen gěile wǒmen yī zhǒng kòngzhì gǎn, dàn kòngzhì shì yī zhǒng cuòjué, yīnwèi yǒushí dìqiú huì yídòng, wǒmen bìxū chǔlǐ wǒmen zuìzhōng dàodá dì dìfāng, wúlùn tā shìfǒu zài jiānshí dì dìmiàn shàng.
//
Ngã môn hỉ hoan thiết định mục tiêu, nhân vi tha môn cấp liễu ngã môn nhất chủng khống chế cảm, đãn khống chế thị nhất chủng thác giác, nhân vi hữu thì địa cầu hội di động, ngã môn tất tu xử lý ngã môn tối chung đáo đạt đích địa phương, vô luận tha thị phủ tại kiên thực đích địa diện thượng.
//
Chúng ta thích đặt mục tiêu vì chúng mang lại cho chúng ta cảm giác kiểm soát. Nhưng kiểm soát là một ảo tưởng, bởi vì đôi khi trái đất chuyển động, chúng ta phải đối phó với nơi cuối cùng chúng ta đến, dù nó có ở trên mặt đất vững chắc hay không.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *