Heart Is Like A Mirror

🏞️
If your heart is like a mirror, it won’t provoke dust.
//
སེམས་ནི་མེ་ལོང་བཞིན། ཐལ་རྡུལ་མི་དགོས།
//
心如明镜,不惹尘埃。
Xīn rú míngjìng, bù rě chén’āi.
//
Tâm như minh kính, bất nhạ trần ai.
//
Lòng như gương soi, không vướng bụi trần.

P.s.: Picture taken in Mouni Valley (Mounigou), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *