|

Emotions

🤔😭💪
I think human vulnerability and strength is beyond our imagination. Sometimes, you can be so frail and burst into tears owing to one comment. At times, you may just pull yourself together and have gone on a long journey before realizing it. ——Guy de Maupassant
//
我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时,我可能因为一句话就泪流满面,有时也发现自己咬着牙走了很长的路 ——居伊·德·莫泊桑
Wǒ juédé rén de cuìruò hé jiānqiáng dōu chāo hū zìjǐ de xiǎngxiàng. Yǒushí, wǒ kěnéng yīn wéi yījù huà jiù lèi liú mǎnmiàn, yǒushí yě fāxiàn zìjǐ yǎozhe yá zǒule hěn zhǎng de lù. ——Jūyī·dé·Mòpōsāng
//
Ngã giác đắc nhân đích thúy nhược hòa kiên cường đô siêu hồ tự kỷ đích tưởng tượng. Hữu thì, ngã khả năng nhân vi nhất cú thoại tựu lệ lưu mãn diện, hữu thì dã phát hiện tự kỷ giảo trứ nha tẩu liễu ngận trường đích lộ. – Cư y · đức · Mạc bạc tang
//
Tôi nghĩ sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người vượt xa trí tưởng tượng của mình. Đôi khi, bạn có thể bật khóc vì một câu nói, đôi khi cũng thấy mình nghiến răng đi một chặng đường dài. ——Guy de Maupassant

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *