|

Happiness Ahead

😅😭
I hope the next time I cry, I will definitely cry for joy.
//
希望下一次哭绝对是喜极而泣。
Xīwàng xià yīcì kū juéduì shì xǐjí’érqì.
//
Hi vọng hạ nhất thứ khốc tuyệt đối thị hỉ cực nhi khấp.
//
Hy vọng lần tiếp theo khóc tuyệt đối là vui đến phát khóc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *