Once more the spring breeze starts to blow, Green grass springs forth on its own. In this world, endless matters flow, In my heart, a tree of flowers grown.
|

Spring Renewal

🌸🌱🌼
Once more the spring breeze starts to blow,
Green grass springs forth on its own.
In this world, endless matters flow,
In my heart, a tree of flowers grown.
//
春风又吹起,
青草自生发。
世间无尽事,
心中一树花。 ​​​
Chūnfēng yòu chuī qǐ,
Qīngcǎo zìshēng fā.
Shìjiān wújìn shì,
Xīnzhōng yī shù huā.
//
Xuân phong hựu xuy khởi,
Thanh thảo tự sinh phát.
Thế gian vô tận sự,
Tâm trung nhất thụ hoa. ​​​
//
Gió xuân lại thổi về,
Cỏ xanh tự mọc lên.
Chuyện đời vô tận ý,
Lòng ôm một cây hoa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *