In 2024, believe in the power of perseverance like water dripping on a stone: a little more effort, a little more persistence, a little more action.
|

Persistence

3️⃣💪🚀
In 2024, believe in the power of perseverance like water dripping on a stone: a little more effort, a little more persistence, a little more action.
//
2024年,需要你相信滴水穿石的力量:多一点努力、多一点坚持、多一点行动。
2024 nián, xūyào nǐ xiāngxìn dīshuǐchuānshí de lìliàng: duō yīdiǎn nǔlì, duō yīdiǎn jiānchí, duō yīdiǎn xíngdòng.
//
2024 niên, nhu yếu nhĩ tương tín tích thủy xuyên thạch đích lực lượng: đa nhất điểm nỗ lực, đa nhất điểm kiên trì, đa nhất điểm hành động.
//
Năm 2024, bạn cần tin vào sức mạnh của nước chảy đá mòn: nỗ lực thêm một chút, kiên trì thêm một chút, hành động thêm một chút.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *