|

Resilience

🌟🦠💪
When you feel lonely and helpless, consider that there are still tens of trillions of cells that live only for you.
//
当你觉得孤独无助时,想一想还有几十万亿的细胞只为了你一个人而活。
Dāng nǐ juédé gūdú wú zhù shí, xiǎng yī xiǎng hái yǒu jǐ shí wàn yì de xìbāo zhǐ wèile nǐ yīgè rén ér huó.
//
Đương nhĩ giác đắc cô độc vô trợ thì, tưởng nhất tưởng hoàn hữu kỷ thập vạn ức đích tế bào chích vi liễu nhĩ nhất cá nhân nhi hoạt.
//
Khi bạn cảm thấy cô đơn bất lực, hãy nghĩ về hàng tỉ tế bào chỉ sống vì bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *