|

Financial Reality

💸😅⏳
Before: The balance is the driving force for my struggle!
Now: With my current balance, I can live my life without work, enjoy my life and die in comfort, as long as I schedule my death for this week.
//
以前:余额就是我奋斗的动力!
现在:根据我现在的余额,我可以一辈子不工作,舒舒服服的享受人生并且死去,只要把死亡计划安排在这周就可以了。
Yǐqián: Yú’é jiùshì wǒ fèndòu de dònglì!
Xiànzài: Gēnjù wǒ xiànzài de yú’é, wǒ kěyǐ yībèizi bù gōngzuò, shū shūfú fú de xiǎngshòu rénshēng bìngqiě sǐqù, zhǐyào bǎ sǐwáng jìhuà ānpái zài zhè zhōu jiù kěyǐle.
//
Dĩ tiền: Dư ngạch tựu thị ngã phấn đấu đích động lực!
Hiện tại: Căn cư ngã hiện tại đích dư ngạch, ngã khả dĩ nhất bối tử bất công tác, thư thư phục phục đích hưởng thụ nhân sinh tịnh thả tử khứ, chích yếu bả tử vong kế hoa an bài tại giá chu tựu khả dĩ liễu.
//
Trước đây: Số dư là động lực phấn đấu của tôi!
Bây giờ: Dựa trên số dư hiện tại của tôi, tôi có thể không làm việc trong suốt cuộc đời mình, thoải mái tận hưởng cuộc sống và chết đi, miễn là cái chết được lên kế hoạch trong tuần này.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *