| |

Inner Obstacles

🏔️👟😓
Ce n’est pas la montagne à gravir qui vous fera abandonner, c’est le caillou dans votre chaussure.
//
It isn’t the mountain ahead that wears you out; it is the grain of sand in your shoe.
//
使人疲惫的不是远方的高山,而是鞋里的一粒沙子。
Shǐ rén píbèi de bùshì yuǎnfāng de gāoshān, ér shì xié lǐ de yī lì shāzi.
//
Sử nhân bì bại đích bất thị viễn phương đích cao sơn, nhi thị hài lý đích nhất lạp sa tử.
//
Thứ làm người ta mệt mỏi không phải là ngọn núi cao phía trước, mà là hạt cát trong chiếc giày. – Voltaire

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *