|

Calm Reaction

😌🧘‍♂️⚖️
When a person is overjoyed and sorrowful, he must learn to be calm, otherwise he will easily regret everything done in an excited mood later.
//
一个人大喜大悲时,要学会淡定,否则,激动心情下所做的一切,事后很容易让自己后悔。
Yīgè rén dàxǐ dàbēi shí, yào xuéhuì dàndìng, fǒuzé, jīdòng xīnqíng xià suǒ zuò de yīqiè, shìhòu hěn róngyì ràng zìjǐ hòuhuǐ.
//
Nhất cá nhân đại hỉ đại bi thì, yếu học hội đạm định, phủ tắc, kích động tâm tình hạ sở tố đích nhất thiết, sự hậu ngận dung dịch nhượng tự kỷ hậu hối.
//
Khi một người vui mừng và buồn phiền quá độ, phải học cách bình tĩnh, nếu không, mọi việc họ làm với tâm trạng phấn khích sẽ dễ khiến bản thân hối hận về sau.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *