In the end, we are just passing through—through your beauty, his indifference, and others' cities and skies. We leave a mark on everyone's faces, a mark that time will eventually erase. But you've left, and that's good. Otherwise, I'd always worry about you leaving.
|

Passing Through

🍃📝🎈
In the end, we are just passing through—through your beauty, his indifference, and others’ cities and skies. We leave a mark on everyone’s faces, a mark that time will eventually erase. But you’ve left, and that’s good. Otherwise, I’d always worry about you leaving.
//
终究,我们只是路过,路过你的美丽,路过他的冷漠,路过别人的城市和天空,在所有人的眉目间,留下一个记号,那记号,终会被岁月消磨掉。可是,你走了,真好,不然总担心你要走。
Zhōngjiù, wǒmen zhǐshì lùguò, lùguò nǐ dì měilì, lùguò tā de lěngmò, lùguò biérén de chéngshì hé tiānkōng, zài suǒyǒu rén de méimù jiān, liú xià yīgè jìhào, nà jìhào, zhōng huì bèi suìyuè xiāomó diào. Kěshì, nǐ zǒule, zhēn hǎo, bùrán zǒng dānxīn nǐ yào zǒu.
//
Chung cứu, ngã môn chích thị lộ quá, lộ quá nhĩ đích mỹ lệ, lộ quá tha đích lãnh mạc, lộ quá biệt nhân đích thành thị hòa thiên không, tại sở hữu nhân đích mi mục gian, lưu hạ nhất cá ký hào, na ký hào, chung hội bị tuế nguyệt tiêu ma điệu. Khả thị, nhĩ tẩu liễu, chân hảo, bất nhiên tổng đam tâm nhĩ yếu tẩu.
//
Cuối cùng, chúng ta chỉ là người qua đường, qua vẻ đẹp của bạn, qua sự lạnh lùng của anh ấy, qua thành phố và bầu trời của người khác. Giữa đôi mắt của tất cả mọi người, để lại một dấu vết, dấu vết đó, rồi sẽ bị thời gian làm mờ. Nhưng bạn đã đi rồi, thật tốt, nếu không tôi sẽ luôn lo lắng bạn sẽ rời đi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *