A gentleman yielding to a villain validates principle; a good person yielding to a bad person validates character.
|

Principle

🔄🤝📜
A gentleman yielding to a villain validates principle; a good person yielding to a bad person validates character.
//
君子让小人,让的是理;好人让坏人,让的是品。
Jūnzǐ ràng xiǎo rén, ràng de shì lǐ; hǎorén ràng huàirén, ràng de shì pǐn.
//
Quân tử nhượng tiểu nhân, nhượng đích thị lý; hảo nhân nhượng phôi nhân, nhượng đích thị phẩm.
//
Quân tử nhường tiểu nhân, nhường chính là lý. Người tốt nhường người xấu, nhường chính là phẩm. ​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *