|

Damage

🛑💔🔄
Sometimes holding on does more damage than letting go.
//
有时候,坚持下去比放手造成的伤害更大。
Yǒu shíhòu, jiānchí xiàqù bǐ fàngshǒu zàochéng de shānghài gèng dà.
//
Hữu thì hậu, kiên trì hạ khứ bỉ phóng thủ tạo thành đích thương hại canh đại.
//
Đôi khi giữ chặt còn gây hại hơn là buông tay.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *