Small minds get angry easily, little knowledge causes worry, and weak determination leads to being easily broken. Cultivate a peaceful mind to avoid worries and difficulties.
|

No Worries

🌿🤔💪
Small minds get angry easily, little knowledge causes worry, and weak determination leads to being easily broken. Cultivate a peaceful mind to avoid worries and difficulties.
//
量小易怒, 识少易虑, 毅少易折,静心生活,无忧无难。
Liàng xiǎo yì nù, shí shǎo yì lǜ, yì shǎo yì zhé, jìngxīn shēnghuó, wú yōu wú nán.
//
Lượng tiểu dịch nộ, thức thiếu dịch lự, nghị thiếu dịch chiết, tĩnh tâm sinh hoạt, vô ưu vô nan.
//
Dễ tức giận khi ít kiên nhẫn, dễ lo lắng khi ít hiểu biết, dễ gục ngã khi ít quả quyết. Sống một cuộc sống tĩnh lặng, không có lo lắng, không có khó khăn.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *