|

Friend Or Foe

☀️🌦️👍
Change, like sunshine, can be a friend or a foe, a blessing or a curse, a dawn or a dusk.
//
改变,就像阳光一样,能成为一个朋友或者敌人,一个祝福或者一个咒语,一个黎明或者一个傍晚。
Gǎibiàn, jiù xiàng yángguāng yīyàng, néng chéngwéi yīgè péngyǒu huòzhě dírén, yīgè zhùfú huòzhě yīgè zhòuyǔ, yīgè límíng huòzhě yīgè bàngwǎn.
//
Cải biến, tựu tượng dương quang nhất dạng, năng thành vi nhất cá bằng hữu hoặc giả địch nhân, nhất cá chúc phúc hoặc giả nhất cá chú ngữ, nhất cá lê minh hoặc giả nhất cá bàng vãn.
//
Thay đổi, như ánh nắng mặt trời, có thể là bạn hoặc thù, phước lành hoặc lời nguyền, bình minh hoặc hoàng hôn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *