| |

Keep Moving Forward

👀🚶‍♀️
Never look back unless you are planning to go that way. (Henry David Thoreau)
//
永远不要回头看,除非你想往回走。
Yǒngyuǎn bùyào huítóu kàn, chúfēi nǐ xiǎng wǎng huí zǒu.
//
Vĩnh viễn bất yếu hồi đầu khán, trừ phi nhĩ tưởng vãng hồi tẩu.
//
Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo đường đó.

P.s.: Picture taken in Paradise Cave, Phong Nha – Ke Bang, Quang Binh, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *