| |

Morning Stroll

Happy World Environment Day!
🌅🚶‍♂️🌿✨
Walking on the dew on the grass in the morning, watching the stars in the sky at night. Walking alone is also dating the earth alone.
//
清晨踏着草上的露水,夜晚看着天上的星星。一个人走路也是和地球单独约会。
Qīngchén tàzhe cǎo shàng de lùshuǐ, yèwǎn kànzhe tiānshàng de xīngxīng. Yīgè rén zǒulù yěshì hé dìqiú dāndú yuēhuì.
//
Thanh thần đạp trứ thảo thượng đích lộ thủy, dạ vãn khán trứ thiên thượng đích tinh tinh. Nhất cá nhân tẩu lộ dã thị hòa địa cầu đan độc ước hội.
//
Sáng sớm đạp sương ra ngoài, tối đến giẫm ánh trăng trở về. Đi dạo một mình cũng là hẹn hò với trái đất một mình.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *