|

Silence Is Wisdom

🤐🤝
In different positions, less words are more valuable; in different perceptions, don’t go in disputes; different views of life lead to waste of words. In short, talking less is a kind of cultivation, a kind of wisdom; never judge others by your own standards.
//
位置不同,少言为贵;认知不同,不争不辨;三观不同,浪费口舌。少言,是一种修养,一种智慧,永远不要站在自己的位置评价别人。
Wèizhì bùtóng, shǎo yán wéi guì; rèn zhī bùtóng, bùzhēng bù biàn; sān guān bùtóng, làngfèi kǒushé. Shǎo yán, shì yī zhǒng xiūyǎng, yī zhǒng zhìhuì, yǒngyuǎn bùyào zhàn zài zìjǐ de wèizhì píngjià biérén.
//
Vị trí bất đồng, thiếu ngôn vi quý; nhận tri bất đồng, bất tranh bất biện; tam quan bất đồng, lãng phí khẩu thiệt. Thiếu ngôn, thị nhất chủng tu dưỡng, nhất chủng trí tuệ, vĩnh viễn bất yếu trạm tại tự kỷ đích vị trí bình giới biệt nhân.
//
Vị trí khác nhau, ít nói là đắt tiền; nhận thức khác nhau, không thể chối cãi; tam quan bất đồng, lãng phí miệng lưỡi. Ít nói, là một loại tu luyện, một loại trí tuệ, không bao giờ đứng ở vị trí của mình đánh giá người khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *