|

Conscience

✨💫
There is one thing that cannot follow the principle of conformity, and that is human conscience.
//
有一种东西不能遵循从众原则,那就是人的良心。
Yǒuyī zhǒng dōngxī bùnéng zūnxún cóngzhòng yuánzé, nà jiùshì rén de liángxīn.
//
Hữu nhất chủng đông tây bất năng tuân tuần tòng chúng nguyên tắc, na tựu thị nhân đích lương tâm.
//
Có một thứ không thể tuân theo nguyên tắc phù hợp, đó là lương tâm con người.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *