|

Reality Check

😅👀
We wanted to be adults so bad. Now look at us.
//
我们太想成为成年人了。现在看看我们。
Wǒmen tài xiǎng chéngwéi chéngnián rénle. Xiànzài kàn kàn wǒmen.
//
Ngã môn thái tưởng thành vi thành niên nhân liễu. Hiện tại khán khán ngã môn.
//
Chúng ta đã từng rất muốn trở thành người lớn. Nhìn chúng ta bây giờ mà xem.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *