When I stand before thee at the day's end thou shalt see my scars and know that I had my wounds and also my healing. - Tagore, 'Stray Birds'
|

Healing Journey

🤕📖😌
When I stand before thee at the day’s end thou shalt see my scars and know that I had my wounds and also my healing. – Tagore, ‘Stray Birds’
//
长日尽处,我站在你的面前,你将看到我的疤痕,知道我曾经受伤,也曾经痊愈。——泰戈尔《飞鸟集》 ​ ​​​
Cháng rì jǐn chù, wǒ zhàn zài nǐ de miànqián, nǐ jiāng kàn dào wǒ de bāhén, zhīdào wǒ céngjīng shòushāng, yě céngjīng quányù.——Tàigē’ěr “Fēiniǎo jí” ​ ​​​
//
Trường nhật tận xử, ngã trạm tại nhĩ đích diện tiền, nhĩ tương khán đáo ngã đích ba ngân, tri đạo ngã tằng kinh thụ thương, dã tằng kinh thuyên dũ.—— Thái Qua Nhĩ 《 Phi điểu tập 》 ​ ​​​
//
Khi tôi đứng trước mặt người vào lúc cuối ngày, người sẽ nhìn thấy những vết sẹo của tôi, biết là tôi đã có những vết thương và cũng đã được chữa lành. — Tagore, “Bầy chim lạc”
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *