|

Fragile Connections

💔🗣️
How fragile is the relationship between people; if you don’t say it clearly, you’ll become strangers after goodbye.
//
人和人之间的感情到底有多脆弱呢,一句话没有说清楚,再见就是陌生人了。
Rén hé rén zhī jiān de gǎnqíng dàodǐ yǒu duō cuìruò ne, yījù huà méiyǒu shuō qīngchǔ, zàijiàn jiùshì mòshēng rénle.
//
Nhân hòa nhân chi gian đích cảm tình đáo để hữu đa thúy nhược ni, nhất cú thoại một hữu thuyết thanh sở, tái kiến tựu thị mạch sinh nhân liễu.
//
Tình người mong manh biết bao, không nói rõ ràng một lời, gặp lại là người xa lạ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *