|

Single Dog Protection

🐶💔
This is too much!! You are suspected of hurting a nationally protected animal: the single dog.
Weapon: dog food.
Method of use: sprinkle.
Damage range: 360 degrees with no physical damage.
//
过分了!!
你们涉嫌伤害国家一级保护动物:单身狗
武器:狗粮
使用方法:撒
伤害范围:360度无死角物理真伤
//
Guòfènle!!
Nǐmen shèxián shānghài guójiā yì jí bǎohù dòngwù: Dānshēn gǒu
Wǔqì: gǒu liáng
Shǐyòng fāngfǎ: sā
Shānghài fànwéi: 360 dù wú sǐjiǎo wùlǐ zhēn shāng
//
Quá phận liễu!!
Nhĩ môn thiệp hiềm thương hại quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật: đan thân cẩu
Vũ khí: cẩu lương
Sử dụng phương pháp: tát
Thương hại phạm vi: 360 độ vô tử giác vật lý chân thương
//
Quá đáng rồi!!
Các bạn đang liên quan đến việc gây tổn thương cho loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia: chó độc thân.
Vũ khí: thức ăn cho chó.
Cách sử dụng: rải ra.
Phạm vi tổn thương: gây tổn thương vật lý không góc chết 360 độ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *