|

Life Gives You A Lemon

🍋😕🚮
When life gives you a lemon, if you find it sour, just throw it away! Stop thinking about making lemonade. Got it?
//
生活给你一个柠檬,你觉得酸就直接把它丢了!别老想着做成柠檬汁。懂?
Shēnghuó gěi nǐ yīgè níngméng, nǐ juédé suān jiù zhíjiē bǎ tā diūle! Bié lǎo xiǎngzhe zuò chéng níngméng zhī. Dǒng?
//
Sinh hoạt cấp nhĩ nhất cá nịnh mông, nhĩ giác đắc toan tựu trực tiếp bả tha đâu liễu! Biệt lão tưởng trứ tố thành nịnh mông trấp. Đổng?
//
Cuộc đời cho bạn một quả chanh, nếu bạn thấy chua, hãy vứt nó đi! Quên việc làm nước chanh đi. Hiểu không?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *