I won't encourage you to stay single, nor will I push you to get married. I just hope you don't miss any chance for happiness.
|

Relationship Choices

👩💑❤️
I won’t encourage you to stay single, nor will I push you to get married. I just hope you don’t miss any chance for happiness.
//
我不会鼓励你独身,也不会怂恿你结婚。我只是希望你,别错过任何幸福的机会。
Wǒ bù huì gǔlì nǐ dúshēn, yě bù huì sǒngyǒng nǐ jiéhūn. Wǒ zhǐshì xīwàng nǐ, bié cuòguò rènhé xìngfú de jīhuì.
//
Ngã bất hội cổ lệ nhĩ độc thân, dã bất hội túng dũng nhĩ kết hôn. ngã chích thị hi vọng nhĩ, biệt thác quá nhậm hà hạnh phúc đích cơ hội.
//
Tôi sẽ không khuyến khích bạn độc thân, cũng không khuyến khích bạn kết hôn. Tôi chỉ hy vọng bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hạnh phúc nào.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *