|

Hobbies For Success

🌟💰
You need 5 hobbies
One to make money,
One to keep you in shape,
One to keep your creativity flowing,
One to build your knowledge,
One to evolve your soul.
//
你需要5个爱好
一个能让你赚钱
一个能让你保持身材
一个能让你保持创造力
一个能让你建立你的知识
一个是进化你的灵魂
Nǐ xūyào 5 gè àihào yīgè néng ràng nǐ zhuàn qián yīgè néng ràng nǐ bǎochí shēncái yīgè néng ràng nǐ bǎochí chuàngzào lì yīgè néng ràng nǐ jiànlì nǐ de zhīshì yīgè shì jìnhuà nǐ de línghún
//
Nhĩ nhu yếu 5 cá ái hảo
Nhất cá năng nhượng nhĩ trám tiền
Nhất cá năng nhượng nhĩ bảo trì thân tài
Nhất cá năng nhượng nhĩ bảo trì sang tạo lực
Nhất cá năng nhượng nhĩ kiến lập nhĩ đích tri thức
Nhất cá thị tiến hóa nhĩ đích linh hồn
//
Bạn cần có 5 sở thích
Một thứ có thể khiến bạn kiếm được tiền
Một thứ giúp bạn giữ gìn vóc dáng
Một thứ giúp bạn sáng tạo
Một thứ cho phép bạn xây dựng kiến ​​thức của mình
Một là để phát triển tâm hồn của bạn

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *