|

Wishes Fulfilled

🎓✨
I hope everyone can get their wish done and live up to their youth. The final chapter of the college entrance examination is also the prologue of life.
//
希望大家都能如愿以偿,不负青春。高考终章,亦是人生序章。
Xīwàng dàjiā dōu néng rúyuànyǐcháng, bù fù qīngchūn. Gāokǎo zhōng zhāng, yì shì rénshēng xùzhāng.
//
Hi vọng đại gia đô năng như nguyện dĩ thường, bất phụ thanh xuân. Cao khảo chung chương, diệc thị nhân sinh tự chương.
//
Tôi hy vọng mọi người đều có thể được như ý nguyện, sống hết mình với tuổi trẻ. Chương cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học cũng là chương mở đầu của cuộc đời.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *