|

True Feelings

❤️💑
Love is when you take away the feelings, the passion, the romance – and you find out you still care for that person.
//
愛是當你拿走了感覺、激情、浪漫——你發現你仍然在乎那個人。
Ài shì dāng nǐ ná zǒule gǎnjué, jīqíng, làngmàn——nǐ fāxiàn nǐ réngrán zàihū nà gèrén.
//
Ái thị đương nhĩ nã tẩu liễu cảm giác, kích tình, lãng mạn – nhĩ phát hiện nhĩ nhưng nhiên tại hồ na cá nhân.
//
Tình yêu là khi bạn lấy đi cảm xúc, niềm đam mê, sự lãng mạn – và bạn phát hiện ra mình vẫn còn quan tâm đến người đó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *