| | |

Four Asian Witches

💉💄🖥️
“Four Asian witches” refers to transsexual surgery in Thailand, cosmetic surgery in South Korea, makeup skill in Japan and Photoshop technique in China.
//
“亚洲四大邪术”是指泰国的变性术、韩国的整容术、日本的化妆术、中国的PS术。
“Yàzhōu sì dà xié shù” shì zhǐ tàiguó de biànxìng shù, hánguó de zhěngróng shù, rìběn de huàzhuāng shù, zhōngguó de PS shù.
//
“Á châu tứ đại tà thuật” thị chỉ Thái Quốc đích biến tính thuật, Hàn Quốc đích chỉnh dung thuật, Nhật Bản đích hóa trang thuật, Trung Quốc đích PS thuật.
//
“Tứ đại phù thủy châu Á” là chuyển giới ở Thái Lan, phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, kỹ thuật trang điểm ở Nhật Bản và kỹ thuật Photoshop của Trung Quốc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *