Four Asian Witches

“Four Asian Witches” refers to transsexual surgery in Thailand, cosmetic surgery in South Korea, makeup skill in Japan and Photoshop technique in China.
//
“亚洲四大邪术”是指泰国的变性术、韩国的整容术、日本的化妆术、中国的PS术。
“Yàzhōu sì dà xié shù” shì zhǐ tàiguó de biànxìng shù, hánguó de zhěngróng shù, rìběn de huàzhuāng shù, zhōngguó de PS shù.
//
“Á châu tứ đại tà thuật” thị chỉ Thái Quốc đích biến tính thuật, Hàn Quốc đích chỉnh dung thuật, Nhật Bản đích hóa trang thuật, Trung Quốc đích PS thuật.
//
“Tứ đại phù thủy châu Á” là chuyển giới ở Thái Lan, phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, kỹ thuật trang điểm ở Nhật Bản và kỹ thuật Photoshop của Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *