| |

Straight Trees In The Mountains

There are straight trees in the mountains, there are no straight people in the world.
//
山中有直樹,世上無直人。
Shānzhōng yǒu zhíshù, shìshàng wú zhírén.
//
Sơn trung hữu trực thụ, thế thượng vô trực nhân.
//
Núi rừng còn có cây mọc thẳng, ngay thẳng trên đời chẳng có ai.

P.s.: Picture taken in Cumberland State Forest, Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *