|

Confidence Boost

😄📸
I used to be ugly and embarrassed to take selfies, but now I’m not the same; I’m more thick-skinned.
//
以前丑, 不好意思发自拍, 现在不一样了, 现在脸皮厚了。
Yǐqián chǒu, bù hǎoyìsi fā zìpāi, xiànzài bù yīyàngle, xiànzài liǎnpí hòule.
//
Dĩ tiền sửu, bất hảo ý tư phát tự phách, hiện tại bất nhất dạng liễu, hiện tại kiểm bì hậu liễu.
//
Trước đây mình xấu xí, đăng ảnh tự sướng cũng xấu hổ nhưng giờ thì khác, mặt dày hơn hẳn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *