|

Autumn Memories

🍵🍂
The first cup of milk tea in autumn symbolizes memories. For many, milk tea is not just a beverage but closely tied to beautiful recollections. Perhaps it’s ordering a cup of milk tea while gathering with friends; maybe it’s savoring a sip while strolling hand in hand with a loved one on the streets, or even sitting alone by the window, reminiscing about the past with a cup of milk tea.
//
秋天的第一杯奶茶意味着回忆。对于很多人来说,奶茶不仅仅是一种饮品,更是与美好回忆紧密相连。或许是和朋友相聚时点了一杯奶茶;或许是和爱人手牵手漫步在街头时品尝了一口奶茶;又或许是孤独时一个人坐在窗边,凭借着那杯奶茶追忆往事。
Qiūtiān de dì yībēi nǎichá yìwèizhe huíyì. Duìyú hěnduō rén lái shuō, nǎichá bùjǐn jǐn shì yī zhǒng yǐnpǐn, gèng shì yǔ měihǎo huíyì jǐnmì xiānglián. Huòxǔ shì hé péngyǒu xiāngjù shí diǎnle yī bēi nǎichá; huòxǔ shì hé àirén shǒu qiānshǒu mànbù zài jiētóu shí pǐnchángle yīkǒu nǎichá; yòu huòxǔ shì gūdú shí yīgè rén zuò zài chuāng biān, píngjièzhe nà bēi nǎichá zhuīyì wǎngshì.
//
Thu thiên đích đệ nhất bôi nãi trà ý vị trứ hồi ức. Đối vu ngận đa nhân lai thuyết, nãi trà bất cận cận thị nhất chủng ẩm phẩm, canh thị dữ mỹ hảo hồi ức khẩn mật tương liên. Hoặc hứa thị hòa bằng hữu tương tụ thì điểm liễu nhất bôi nãi trà; hoặc hứa thị hòa ái nhân thủ khiên thủ mạn bộ tại nhai đầu thì phẩm thường liễu nhất khẩu nãi trà; hựu hoặc hứa thị cô độc thì nhất cá nhân tọa tại song biên, bằng tá trứ na bôi nãi trà truy ức vãng sự.
//
Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu có nghĩa là những kỷ niệm. Đối với nhiều người, trà sữa không chỉ là một thức uống, mà còn gắn liền với những kỷ niệm đẹp. Có lẽ khi gặp gỡ bạn bè, hãy gọi một tách trà sữa; Có lẽ khi cùng người yêu tay trong tay dạo chơi trên đường phố, bạn đã thưởng thức một ngụm trà sữa; Hoặc có lẽ khi cô đơn, một mình ngồi bên cửa sổ, dựa vào ly trà sữa để nhớ lại quá khứ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *